Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > Snelweg rond Zijtaart (4)

Snelweg rond Zijtaart (4)

 

Zijtaart

 

In een aantal delen heb ik getracht informatie, welke op internet beschikbaar is, m.b.t. de mogelijke aanleg van een omleg van de N279 rond Zijtaart gestructureerd weer te geven. Aanleiding hiervoor was dat ik merkte dat er zeer veel onduidelijkheid ontstaan is als gevolg van publicaties in het Brabants Dagblad. Planvorming m.b.t. de mogelijke aanleg is een langdurig politiek en ambtelijk proces, de informatie zoals op internet te vinden, is actueel maar niet allemaal van recente datum.

Indien er een snelweg rond Zijtaart wordt aangelegd, zal dit grote invloed hebben op de gemeenschap van Zijtaart, daarbij zal het zeer velen direct dan wel indirect raken. Om een goede menig te kunnen vormen en indien nodig te reageren op de aanleg van een snelweg is het van belang dat iedereen goed en tijdig geďnformeerd is. Middels mijn analyses heb ik geprobeerd hier een bijdrage aan te leveren.

Op basis van de informatie kan geconcludeerd worden dat bij de overheid nog geen alternatief tracé van de N279 is ingetekend rond Zijtaart. Dat wil echter niet zeggen dat er niet aan gedacht wordt, het is beslist niet uit te sluiten dat een aantal politici en/of ambtenaren wel degelijk denkt aan een omleiding rond Zijtaart. Mijn bedoeling is dan ook zeker niet om de zorg m.b.t. de mogelijke aanleg weg te nemen.

De opschaling van de N279 van tweebaans naar 2 x tweebaans is slechts een kwestie van tijd, hierbij zal een oplossing gevonden moeten worden voor de situatie bij Veghel. Zowel de geringe afstand tussen bedrijven als de Cehave en het kanaal als wel de woningen bij de Leest zal ertoe leiden dat een omleiding rondom Zijtaart geen denkbeeldige optie is.

Hoewel opschaling van het traject van Den Bosch naar Veghel rond 2015 ver weg lijkt, is het van belang om nu al het proces goed te volgen en weten wat er speelt.

Onze Dorpsraad heeft dit zeer goed ingezien en heeft door in te spreken bij de behandeling van de visie 2030 al in een vroeg stadium, nog ruim voordat formeel bezwaar gemaakt kan worden, haar zorgen geuit m.b.t. de eventuele omleiding rond Zijtaart. De visie zal hiermee wellicht niet aangepast worden, echter van veel groter belang is dat al in een zeer vroeg stadium een signaal uitgaat naar de gemeenteraadsleden m.b.t. de zorg van Zijtaart.

Ik verwacht dat de studies (MER) m.b.t. de verbreding van de N279 van Den Bosch naar Veghel de belangrijkste zijn om te volgen, kritisch te beoordelen  en zonodig bezwaar te maken. De provincie geeft aan dat t.z.t. nog informatiebijeenkomsten belegd worden over de verschillende opties, waar en wanneer deze bijeenkomsten zijn is nog niet duidelijk.

De Integrale verkeersvisie Uden-Veghel zal niet eerder uitgebracht worden dan dat er meer duidelijk is over de verbreding van de N279 en een mogelijke tracékeuze. Verdere uitwerking van deze visie is dus even geparkeerd.

Daarnaast gaat Veghel een studie doen naar de gevolgen van de ontwikkeling van industrieterrein de Kempkes voor de verkeerssituatie rond dit gebied. Zowel mensen als goederen zullen aan en afgevoerd moeten worden, daarbij moet goed gekeken worden naar belasting van het omliggende wegennet. Verwacht mag worden dat in het komende jaar een aantal rapporten en studies verschijnen en procedures in gang gezet worden die er uiteindelijk toe zullen leiden dat een keuze wordt gemaakt voor het te volgen tracé van de N279 naar het zuiden.

Het belang van Zijtaart is bij de Dorpsraad in goede handen, ik vertrouw erop dat de dorpsgenoten de dorpsraad volledig zal steunen als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Mocht u naar aanleiding van mijn publicaties rond de N279 willen reageren dan kan dit via zijtaart@hetnet.nl

 

Noud van Asseldonk