Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > Snelweg rond Zijtaart (3)

Snelweg rond Zijtaart (3)

 

De gemeente

Eerder dit jaar heeft de  provincie een Start notitie opgesteld mbt de vergroting van de capaciteit van de N279 tussen Den Bosch en Veghel. In deze fase konden slechts opmerkingen gemaakt worden over de richtlijnen voor het opstellen van de MER. De provincie heeft alle reacties op de startnotitie gebundeld en doorgestuurd naar de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Het college van B&W van Veghel heeft van de mogelijkheid om opmerkingen te maken gebruik gemaakt en voorgesteld om het plangebied uit te breiden met het traject tussen de A50 en Keldonk en dus een Planstudie/MER te maken van de N279 voor het traject ’s-Hertogenbosch-Veghel inclusief Veghel. De verwachting is dat de hoeveelheid verkeer op de A50 en de N279 ter hoogte van Veghel sterk zal toenemen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden in Veghel en voor de leefbaarheid langs de N279 en voor de parallele routes van de N279. Het college pleitte daarom voor een duurzame oplossing bij Veghel.

De Commissie adviseerde om in een eerste verkennende verkeersstudie in het verlengde van de N279 in de kom van Veghel te betrekken ten einde te kunnen beoordelen of de effecten van de alternatieven zodanig zijn dat een eventuele verdere bestudering daarvan in de MER noodzakelijk is. De Provincie heeft het advies overgenomen hetgeen betekent dat dit najaar een verkenning wordt gehouden naar de verkeerseffecten van de opwaardering van de N279 tussen ’s-Hertogenbosch tot Boerdonk en dat op basis daarvan wordt nagegaan of het studiegebied van de planstudie/MER N279 tot de A50, wordt uitgebreid tot en met de kern Veghel.

Verwacht wordt dat de uiteindelijke MER in de loop van 2008 gepubliceerd wordt, dan is er voor iedereen de mogelijkheid van inspraak.

Naast bovenstaand traject is de gemeente Veghel samen met Uden bezig met het opstellen van een integrale verkeersvisie Uden-Veghel met bijbehorende hoofdwegenstructuur. De status van dit project is niet geheel duidelijk maar verwacht mag worden dat de ontwikkelingen rond de N279 gevolgen hebben voor de verkeersvisie.

 

Toekomst visie 2030

Met de Toekomstvisie 2030 wordt getracht een antwoordt te geven op de vraag wat voor samenleving Veghel in 2030 wil zijn. De visie staat enigszins los van het Veghel van nu, echter geen spectaculaire visioenen maar een wensbeeld van de gemeente. De toekomstvisie is een richtsnoer voor het handelen van het gemeentebestuur, het vindt zijn uitwerking in een ontwikkelstrategie. In juni jl. is in een gecombineerde commissie vergadering de Toekomstvisie 2030 besproken. In de visie wordt gesteld; “de discussie over de N279 is volop gaande, iedereen is het er wel over eens dat deze zal moeten worden verbreed tot vierbaans”. Verderop wordt in de visie gesteld; “De verbreding van de N279 zorgt voor nieuwe zoeklocaties langs dit traject”. Bedoelt wordt hier zoeklocaties voor bedrijventerreinen. Ook wordt in de visie de verwachting uitgesproken dat de N279 in de toekomst omgedoopt wordt tot de  A279 (dus een snelweg) , verwezen wordt naar plannen van de provincie waarbij Zijtaart in de verdrukking komt. De gemeente gaat er blijkbaar dus vanuit dat verbreding van de N279 onontkoombaar is, daarnaast schemert door dat er bij de provincie wel degelijk ideeën zijn om een omleiding rond Zijtaart te maken.

De Dorpsraad was zeer alert en heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de commissie vergadering. Hierbij is de terechte zorg geuit mbt leefbaarheid en behoud van het dorpse karakter van Zijtaart.

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering stond op 21 juni jl. onder agendapunt 8. het voorstel tot vaststelling van hoofdstuk 5 van het visiedocument. Op verzoek van dhr. Vd Aa is dit agendapunt afgevoerd van de agenda, de visie 2030 zou de volgende vergadering op de agenda komen. De eerst volgende gemeenteraadsvergadering is op 27 september a.s., echter op de agenda van deze vergadering is het agendapunt (nog) niet terug te vinden.


Volgende week deel 4; Zijtaart

Noud van Asseldonk