Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > Snelweg rond Zijtaart (1)

Snelweg rond Zijtaart (1)

 

Sinds medio mei jl. (en mogelijk eerder) zijn er geruchten mbt de mogelijke aanleg van een snelweg door het buitengebied van Zijtaart. Op zaterdag 9 juni stond op de voorpagina van het Brabantsdagblad zelfs een kaartje afgedrukt waarop een weg om Zijtaart heen was ingetekend. Gelukkig heeft de Dorpsraad al direct aktie ondernomen en blijft zij de ontwikkeling volgen.

Voor velen is echter onduidelijk wat er nu precies aan de hand is daarom wil ik in een aantal ingezonden stukken een eigen analyse met u delen.

Dingen komen zelden zomaar uit de lucht vallen en snelwegen al helemaal niet. In dit eerste deel wil ik ingaan op de provincie.

In 2001 is in opdracht van de Provincie een verkennende studie gedaan naar de verkeersproblematiek op het noordelijke deel van de N279. De N 279 is de provincialenweg van Den Bosch langs het kanaal via Helmond naar de A67 bij Asten. Het gaat om het deel tussen de A2 bij 's-Hertogenbosch en de A50 bij Veghel.

Uit de studie volgde dat een capaciteitsvergroting van de N279 noodzakelijk is om het onderliggende wegennet te kunnen ontlasten.

De Provincie heeft een startnotitie opgesteld van de mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen op de N279 . Deze startnotitie geeft ook aan op welke (milieu)effecten de Provincie de oplossingen laat onderzoeken. Het onderzoek en de effecten op het milieu komen te staan in een milieueffectrapportage (MER). Zo blijkt uiteindelijk wat de beste oplossingen zijn om de doorstroming op de N279 te verbeteren.

De startnotitie lag van 13 april tot 25 mei 2007 ter inzage bij verschillende gemeentehuizen in Brabant en in het Provinciehuis. Iedere belanghebbende kon in deze periode een zienswijze indienen. In deze fase konden slechts opmerkingen worden gemaakt over de te maken richtlijnen voor het opstellen van de MER.
De MER is naar verwachting op z'n vroegst in september 2008 gereed en kent een inspraakmogelijkheid. Besluitvorming hierover zal niet eerder dan december 2008 plaatsvinden.

Zoals gezegd, bovenstaande heeft betrekking op het traject tussen Den Bosch en Veghel, tot de A50, het lijkt daarmee direct nog niets te maken te hebben met een omleiding rond Zijtaart. Echter in de MER wordt ook bezien wat de gevolgen van de capaciteitsverruiming tussen 's-Hertogenbosch en Veghel voor de passage bij Veghel zijn. Probleem hierbij kan ondermeer  de kleine ruimte tussen de fabrieken van de CeHaVe en het kanaal zijn, deze ruimte is onvoldoende voor 2 keer 2 rijbanen naast elkaar. Oplossingsrichtingen als omleggingen bij Veghel kunnen dan in beeld komen. Op dit moment is er volgens Sonja van der Graaf,  woordvoerder van gedeputeerde C. Steffens, nog geen sprake van concrete oplossingen of tracéstudies om Veghel. Ook is er volgens haar geen kaart op het provinciehuis waarop een omleiding rond Zijtaart is ingetekend, de gepubliceerde schets in het Brabants dagblad vindt zijn oorsprong niet in het provinciehuis.

Wilt u reageren of corrigeren dan kunt u contact opnemen via zijtaart@hetnet.nl. Indien u de Startnotitie Planstudie/MER 279 als pdf file wilt ontvangen kunt u dit eveneens via bovenstaand e-mail adres kenbaar maken.