Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > DREIGING RONDWEG ZIJTAART

DREIGING RONDWEG ZIJTAART

 

Afgelopen woensdag ( 6 juni 2007) hebben wij gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens een bijeenkomst van drie commissies van het gemeentebestuur Veghel (Ruimte en Milieu, Publiek en Samenleving, Bestuurszaken en Economie) aangaande het agendapunt “Visie Veghel 2030”.

In die visienota staan scenario’s en wensbeelden beschreven over de toekomst van de gemeente Veghel. Daarin staat ook een aantal uitspraken, die direct of indirect nadelige gevolgen kunnen hebben voor de toekomstige ontwikkeling van Zijtaart.

Daarom hebben wij zo snel mogelijk gereageerd door op 6 juni jl. tijdens het inspreekrecht van de commissievergadering alle commissieleden op de hoogte te brengen van onze aandachtspunten, zorgen en wensen. Met name hebben wij nadrukkelijk verzocht om nu reeds bij de provincie signalen af te geven, dat de aanleg van een rondweg Zijtaart, zoals die zijdelings in de genoemde visie wordt vermeld, zeer nadelige gevolgen heeft voor de directe omgeving van ons dorp. Door zo’n aanleg wordt Zijtaart opgesloten tussen kanaal, industriegebied en een drukke verkeersweg. De leefbaarheid in en voor ons dorp wordt daardoor aangetast, maar zeer zeker wordt er grote inbreuk gedaan op de natuurlijke en landelijke omgeving van Zijtaart. Wij hebben aangegeven dat we dit absoluut niet wensen.

In onze vergadering van 20 juni a.s. stellen wij onze bezwaren nogmaals schriftelijk op en zullen daarbij drie concrete alternatieven aanreiken. Wij zien goede mogelijkheden om het traject voor het ombuigen van het verkeer om Veghel heen op een andere locatie uit te voeren. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de toekomstige verbreding van de N279; dit is de weg naast de Zuid-Willemsvaart van Den Bosch naar Helmond. Die verbreding wordt bij Veghel een moeilijke kwestie en daarom heeft men vanuit de provincie een ombuiging bedacht die langs Eerde en Zijtaart leidt. Het exacte traject kennen we nog niet, omdat de informatie daarover nog ontbreekt. Ook is er nog geen duidelijke openheid van zaken gegeven door de provincie, gemeente of werkgroep. Wij gaan hierover de nodige contacten leggen met onze collega’s van Dorpsraad Eerde en we zullen onze krachten bundelen om het gemeentebestuur en de provincie op andere gedachten te brengen. We hebben ons nu als dorpsraad reeds in een vroeg stadium op concrete wijze laten horen en dat is tot nu toe het eerste wat we hebben kunnen doen. Wij houden onze achterban op de hoogte van deze materie.

 

Dorpsraad Zijtaart.