Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > N279 naar A279 (de omleiding om zijtaart) > Brainport Oost

Brainport Oost


Het oostelijk deel van de Brainportregio is het gebied ten oosten van Eindhoven, tot en met Helmond en Veghel. De betrokken twaalf gemeenten zijn Eindhoven, Helmond, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Sint-Oedenrode, Veghel, Asten, Someren, Deurne en Gemert-Bakel.


 

Brainport Oost is een gebied met een combinatie van steden en dorpen. De natuur en recreatie spelen een belangrijke rol. Daarnaast kent de regio een grote bedrijvigheid met een innovatief karakter. Het gebied behoort tot de Europese top van (industriŽle) kennis- en innovatieregioís.

Om de regio bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden is Brainport Oost een van de negen gebieden in Brabant waarin de provincie samen met haar partners investeert.
Hieronder leest u welke projecten er zijn gestart om dit te bereiken.

 

 

 

Documenten bij: Brainport Oost

Afsprakenlijst Stuurgroep december 2012

Afsprakenlijst van de vergadering van de Stuurgroep Brainport Oost d.d. 12 december 2012.

PDF  65KB Downloaden

Afsprakenlijst Stuurgroep Brainportoost

Afsprakenlijst van de vergadering van de Stuurgroep Brainport Oost d.d. 17 februari 2012.

PDF  131KB Downloaden

Structuurvisie RO deel D Brainport Oost

Dit document omvat de definitieve versie van de structuurvisie voor Brainport Oost deel D.

PDF  2MB Downloaden

Structurenkaart Structuurvisie RO Deel D Brainport Oost

Gedetailleerde overzichtskaart Brainport Oost.

PDF  1MB Downloaden

Nota van inspraak

Alle inspraakreacties zijn samengevat en beantwoord in een Nota van Inspraak. Bij iedere reactie is aangegeven of deze tot wijziging van de structuurvisie deel D leidt, en zo ja, tot welke wijziging.

PDF  2MB Downloaden

Nota van Wijzigingen

In de Nota van Wijzigingen staan alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

PDF  233KB Downloaden

Aanvullende informatie voor 'commissie MER' zonder bijlage 4

Met deze aanvulling wordt invulling gegeven aan de vragen van de 'Commissie voor Milieueffect Rapportage'. Dit naar aanleiding van de toetsing op de eerste 2 MER-rapportages, voor infrastructuur (Noordoostcorridor) en voor woon-werklocaties (MEROS).

PDF  3MB Downloaden

Bijlage 4 Kaarten bij hoofdstuk 3

Bijlage 4 van de aanvullende informatie voor de commissie Milieu Effectrapportage.

PDF  2MB Downloaden

Onderzoek effecten afwijking bevolkingsprognoses

Toelichting op de analyse die is uitgevoerd om het effect van afwijkende bevolkingsprognoses te bepalen.

PDF  45KB Downloaden

Plan-MER Noordoostcorridor hoofdrapport

Om in de besluitvorming over de infrastructurele aanpassingen het milieubelang mee te nemen wordt een plan-MER opgesteld voor de Noordoostcorridor. In het hoofdrapport vindt u de aanleiding, doelstelling, de onderzochte alternatieven en de conclusies.

PDF  7MB Downloaden

Plan-MER Noordoostcorridor verkeer en bereikbaarheid

Themadocument waarin de effecten staan van de aanpak van de Noordoostcorridor op het verkeer en de bereikbaarheid.

PDF  9MB Downloaden

Plan-MER Noordoostcorridor woon- en leefmilieu

Themadocument waarin de effecten staan van de aanpak van de Noordoostcorridor op het woon- en leefmilieu.

PDF  5MB Downloaden

Plan-MER Noordoostcorridor natuur

Themadocument waarin de effecten staan van de aanpak van de Noordoostcorridor op de natuur.

PDF  8MB Downloaden

Plan-MER Noordoostcorridor landschap, cultuurhistorie en archeologie

Themadocument waarin de effecten staan van de aanpak van de Noordoostcorridor op het landschap, cultuurhistorie en archeologie.

PDF  15MB Downloaden

Plan-MER Noordoostcorridor bodem en water

Themadocument waarin de effecten staan van de aanpak van de Noordoostcorridor op bodem en water.

PDF  10MB Downloaden

Plan-m.e.r. Noordoostcorridor bijdrage Verkeer

Deze notitie vormt de verkeerskundige bijlage bij het Plan-m.e.r. Noordoostcorridor. Deze verkeerskundige bijlage is een beschrijving van het proces op basis waarvan tot betrouwbare verkeerscijfers voor de Plan-m.e.r. is gekomen.

PDF  4MB Downloaden

Publieksversie planMER Noordoostcorridor

Publieksvriendelijke samenvatting van het planMER Noordoostcorridor.

PDF  954KB Downloaden

Afweging alternatieven Noordoostcorridor

Afweging van alternatieven voor de Noordoostcorridor door Stuurgroep en Adviesgroep Brainport Oost.

PDF  881KB Downloaden

advies stuurgroep Brainport Oost

Advies en aanbevelingen over de Noordoostcorridor van de Stuurgroep Brainport Oost aan Gedeputeerde Staten.

PDF  49KB Downloaden

Advies adviesgroep Brainport Oost over Noordoostcorridor

Advies en aanbevelingen over de Noordoostcorridor van de adviesgroep aan de Stuurgroep Brainport Oost.

PDF  89KB Downloaden

Kadernotitie

Document dat aangeeft aan welke kaders en inhoudelijke eisen het plan-MER moet voldoen. Ook reactie op ingekomen zienswijzen op Notitie reikwijdte en detailniveau.

PDF  458KB Downloaden

Notitie Reikwijdte en detailniveau.

Basisnotitie voor het planMER waarin de te onderzoeken alternatieven, effecten en criteria beschreven staan.

PDF  1MB Downloaden

MER MEROS deel A

Inleiding, kennismaking met de alternatieven en varianten en een samenvatting van de effectbeschrijving. Inclusief een zelfstandig leesbare samenvatting.

PDF  8MB Downloaden

MER MEROS deel B

Deel B vormt een nadere onderbouwing en uitwerking van deel A. Met een gedetaillerdere beschrijving van de effecten.

PDF  7MB Downloaden

Effecten locatie Bemmer IV

Bijlage bij MEROS deel B.

PDF  1MB Downloaden

Natuurcompensatieplan locatie BZOB-bos

In aanvulling op MEROS. In dit natuurcompensatieplan zijn de compensatieplichtige natuurwaarden voor de locatie BZOB-bos beschreven en op grond daarvan is de compensatietaakstelling bepaald.

PDF  3MB Downloaden

Inrichtingsschets Brouwhuis/Vlierden

Gedetailleerde overzichtskaart van de wijk Brouwhuis in Helmond en Vlierden.

PDF  135KB Downloaden

Natuurcompensatieplan locatie Diesdonk

In aanvulling op MEROS. In dit natuurcompensatieplan zijn de compensatieplichtige natuurwaarden voor de locatie Diesdonk beschreven en op grond daarvan is de compensatietaakstelling bepaald.

PDF  2MB Downloaden

Inrichtingsschets Natuurcompensatie Diesdonk

Gedetailleerde overzichtskaart van Diesdonk.

PDF  111KB Downloaden

Richtlijnen MER MEROS

Locatiekeuze woningbouw/bedrijventerreinen regio Helmond.

PDF  1MB Downloaden

Zoeklocaties compensatiegebieden MEROS

PotentiŽle compensatiegebieden MEROS.

PDF  4MB Downloaden

Naar artikel

Alle gerelateerde documenten (31)