Zijtaarts Belang Dorpsnieuws Archief


Dorpsnieuws  Zijtaarts belang  Archief > Dorpsraad Notulen Openbare Vergaderingen > Notulen Dorpsraad Zijtaart 4 april 2007

Notulen Dorpsraad Zijtaart 4 april 2007

 

Notulen van: Openbare vergadering op 4 april 2007

Aanwezig : Namens Dorpsraad Zijtaart: Ad van Nunen (voorzitter), Benita van Erp, Joop Versantvoort, Henry van de Ven en Willem Timmers (secretaris). Er zijn 28 dorpsgenoten aanwezig.

Afmeldingen: Jac Schuurmans, Helma van Zoggel en Cor van der Aa.

 

  1. Opening om 20.30 uur. Voorzitter Ad van Nunen heet iedereen van harte welkom en stelt Henry van de Ven als nieuw lid van de dorpsraad voor. Henry vertegenwoordigt de agrarische sector en doet dat sinds enkele maanden met verve. Ad laat de krantenartikelen over Zijtaart van de laatste maanden de revue passeren. Zijtaart is regelmatig positief in de krant te vinden en dat vinden we een prima ontwikkeling.

 

  1. Notulen van de openbare vergadering op 8 november 2006. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld.

 

  1. Mededelingen.

·         De telefooncel bij de seniorenwoningen wordt nauwelijks gebruikt (67 keer op jaarbasis). Dat is veel te weinig om het rendabel te maken en de gemeente moet jaarlijks 2500 Euro bijleggen voor het instandhouden van de telefooncel. Om die reden stelt de gemeente voor de telefooncel te verwijderen. De vergadering kan hiermee instemmen.

·         Afwerking Rudebroeck: de afwerking van nieuwbouwwijk Rudebroeck (met name de groenvoorziening) valt behoorlijk tegen. Een delegatie van Dorpsraad Zijtaart heeft onlangs een gesprek gehad met wethouder Van Bree, waarin de nodige toezeggingen zijn gedaan. Het grootste probleem vormt de bekabeling die aan beide zijden van de weg in de grond zit en een obstakel vormt voor de aanplant van bomen. Op een aantal punten in de wijk zullen er extra bomen worden geplant en ook zal de gemeente de onverharde bermen inzaaien met een grasmengsel. Het is dan wel de bedoeling dat de bewoners deze grasstrook bijhouden. Ook komt er (tijdelijk) een hoogtewerende constructie in de Pater Thijssenstraat, aan het begin van de wijk. Dit om bouwverkeer te dwingen via de andere kant te komen.

·         Het Dorpsplein heeft inmiddels de (tweede) renovatie ondergaan en we zijn zeer tevreden met het resultaat.

·         In de krant heeft onlangs een artikel gestaan over de eventuele vestiging van een megavarkensstal aan het Jekschot. Dorpsraad Zijtaart heeft inmiddels contact met een afvaardiging van de buurt en binnenkort volgt een gesprek.

·         Op 25 januari heeft een delegatie van de dorpsraad een gesprek gehad met wethouder Kerkhof waarin lopende zaken werden besproken. Zo kwamen het klooster, de uitbreiding van Doornhoek en de regionale verkeersontwikkelingen ter sprake.

·         Op 14 maart hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan een vergadering van de dorpsraad. Ook hier hebben we de lopende zaken besproken.

·         We hebben een gesprek gehad met Rijkswaterstaat over verbreding van de sluizen en de eventuele consequenties daarvan voor ons dorp.

·         Een kastanjeboom (de meest rechtse van de drie) op het kerkhof is ziek en wordt gekapt.

 

  1. Uitvoering 30/60 km zones.

·         De laatste paar weken is er flink gewerkt aan de uitvoering van de 30/60 km zones.

·         We vinden dat de nieuwe drempels op de Corsica veel te hoog zijn en we zullen de gemeente Veghel vragen de drempels aan te passen. Peter van Asseldonk geeft aan dat wethouder Van Bree aan heeft gegeven de drempels te zullen aanpassen.

·         Verder willen we de gemeente Veghel vragen waarschuwingsborden neer te zetten bij de nieuwe bocht Doornhoek – Corsica. De nieuwe situatie is daar veel te onveilig. De bocht is met name voor vrachtverkeer en landbouwverkeer te smal.

·         De witte (onderbroken) strepen ontbreken in de bochten. Ook dit zullen we aangeven.

·         De Pastoor Clercxstraat is nog niet ingericht als 60 km zone, maar gezien het groot aantal fietsers hier is dat gevaarlijk. Dit nemen we ook mee.

 

 

 

  1. Ontwikkelingen bedrijventerrein Doornhoek.

·         Onlangs heeft de gemeente Veghel het voorkeursrecht uitgesproken over de percelen in het gebied ‘Doornhoek Fase II’. Hierover is onlangs een informatiebijeenkomst geweest op het gemeentehuis.

·         We hebben van de bewoners van de Biezendijk en Laarsweg de nodige zorgpunten te horen gekregen. We willen graag samen met de bewoners en de gemeente Veghel om tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor deze punten.

·         We zullen bij de gemeente Veghel de eis uitspreken voor een goede buffer tussen het bedrijventerrein en de bewoners van de Biezendijk en Laarsweg. Ook hebben we gevraagd de uitstulping bij de Laarsweg weg te halen.

·         De bewoners van de Biezendijk zijn bang dat de buffer niet afdoende is. De ervaring met de huidige groenstroken onderschrijft deze vrees.

·         Enkele bewoners van de Biezendijk geven aan het te betreuren dat de grens destijds is vastgesteld op de Biezendijk. Ze balen van het feit dat ze in de toekomst zo dicht tegen het bedrijventerrein komen zitten. We begrijpen hun standpunt, maar we hebben destijds massaal actie gevoerd voor het algemeen belang. Ook was ons toen niet bekend dat een aantal bewoners het liever anders had gezien.

·         We doen als Dorpsraad nogmaals de toezegging in samenwerking met de buurtbewoners hun wensen te bekijken en dit bij de gemeente Veghel aan te geven.

·         Binnenkort komt de straatnamencommissie van de gemeente Veghel bijeen. Vanuit Zijtaart is Jan van Boxmeer lid van deze commissie en hij vraagt de vergadering of er ideeën zijn voor straatnamen in de tweede fase Doornhoek. We zijn het erover eens dat de benaming Doornhoek totaal ongewenst is, zowel vanwege historische gronden als de problemen die dat met zich meebrengt op het gebied van navigatiesystemen. We kiezen ervoor de namen Kempkens en Het Heiligt mee te nemen. Verder is het kaartje wat de commissie heeft gekregen niet juist: de grootte van Doornhoek Fase II is niet goed weergegeven.

 

  1. Mededelingen projectgroep klooster.

·         Noud van Asseldonk doet als lid van de projectgroep verslag van de stand van zaken.

·         Volgens de huidige planning kan het klooster in de zomer van 2010 betrokken worden.

·         Op 8 december is er een definitief Plan van Eisen opgesteld en de betrokken partijen (gemeente, bestuur Dorpshuis en Skipov) hebben inmiddels allemaal hun goedkeuring gegeven aan dit plan.

·         De gemeente Veghel heeft in de voorjaarsnota een bedrag van 2,75 miljoen Euro opgenomen voor de verbouw.

·         Binnenkort wordt gestart met de selectie van de architect. Dit duurt nog tot het najaar.

·         Het bestuur van het Dorpshuis heeft drie eisen gesteld aan het verlaten van het huidige gebouw: een acceptabele vergoeding voor het huidige gebouw (door vrijwilligers gebouwd), een goede oplossing voor het beheer in de toekomst en als laatste moet het nieuwe gebouw aan alle eisen van het Dorpshuis voldoen.

·         Op 16 mei houdt het bestuur van het Dorpshuis een informatie-avond voor alle huurders van het Dorpshuis.

·         We willen als Dorpsraad nogmaals benadrukken dat bij het afscheid van het huidige Dorpshuis wordt stilgestaan bij de vele vrijwilligers die de bouw hebben mogelijk gemaakt.

 

  1. Kapwerkzaamheden bossen Logtenburg

·         Dorpsraad Zijtaart heeft op 23 maart een brief geschreven naar het College van B&W, waarin we hebben gevraagd om herstel van de wandel- en trimpaden en het opruimen van de rommel. We mengen ons niet in de discussie over het nut van deze ‘snoeiwerkzaamheden’ en laten dit over aan de deskundigen op het terrein van de moderne bosbouw.

·         Bernard Liesandt doet namens de actiegroep tegen de bomenkap verslag van de laatste weken. We hebben allemaal gelezen dat hij binnenkort een aantal raadsleden op 14 april door het gebied zal rondleiden.

 

  1. Rondvraag

·         Noud van Asseldonk vraagt aandacht voor de actie ‘Het leukste gat van Nederland’. Hij roept op om de actie via de email te ondersteunen.

·         Vanuit de zaal komt de vraag of bekend is hoe het zit met de aanpassing van de N279 langs het kanaal van een tweebaans naar een vierbaans weg. Tevens wordt de vraag gesteld of er een directe ontsluiting over het kanaal naar Doornhoek komt. Om met het laatste te beginnen: de ontsluiting van Doornhoek zal op termijn via de nieuw aan te leggen Rembrandtboulevard (zonder stoplichten) gaan verlopen. Verder is er inderdaad een studie gaande om de mogelijkheid van de verbreding van de N279 te bekijken. Ter hoogte van Veghel zullen er dan problemen ontstaan en ook de mogelijkheid van een tunnel wordt bekeken.

 

  1. Sluiting om 22: 00 uur